Mycomedica hory

Obchodné podmienky

Od 1. januára 2024 nadobudnú účinnosť nové podmienky, ktoré si môžete pozrieť tu.

Podmienky a pravidlá

I.
Základné ustanovenia

 

1. Tieto Obchodné podmienky vydáva v súlade s § 1751 a nasl. zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník") spoločnosť TCM POINT s.r.o., IČO: 28785517, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod spisovou značkou 369476, so sídlom Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1, kontaktné údaje: objednavky@MycoMedica.cz, tel.: +420-739-454-915 (ďalej len "predávajúci").

2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu na tovar predávaný predávajúcim ako spotrebiteľ mimo svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len "kupujúci"), a to prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na internetovej stránke dostupnej na adrese www.mycomedica. www.mycomedica.eu, www.mycomedica.sk, www.yaomedica.cz, www.yaomedica.com, www.yaomedica.sk, www.caremedica.cz, caremedica.eu a www.caremedica.sk (ďalej len "internetový obchod"). Tieto obchodné podmienky sa primerane vzťahujú aj na uzatváranie kúpnych zmlúv na tovar predávaný predávajúcim inými spôsobmi uvedenými v týchto obchodných podmienkach (t. j. e-mailom alebo telefonicky).

3. Ustanovenia týchto obchodných podmienok spolu s prijatou objednávkou tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Prípadné odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

4. Tieto Obchodné podmienky sú dostupné a Kúpna zmluva sa uzatvára na internetovej stránke www.mycomedica.cz, www.yaomedica.cz a www.caremedica.cz v českom jazyku, na internetovej stránke www.mycomedica.eu, www.yaomedica.com a caremedica.eu v anglickom jazyku a na internetovej stránke www.mycomedica.sk, www.yaomedica.sk a caremedica.sk v slovenskom jazyku.

II.
Informácie o tovare a cenách


1. Informácie o tovare vrátane cien jednotlivých tovarov a ich hlavných charakteristík sú uvedené pri každom jednotlivom tovare v katalógu internetového obchodu. Ceny tovarov sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov Ceny tovarov zostávajú v platnosti po dobu ich zobrazenia v internetovom obchode. Ceny tovaru nezahŕňajú náklady na dopravu a spôsob platby, ktorý si kupujúci zvolil pri objednávaní tovaru. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.

2. Všetky prezentácie tovaru v katalógu internetového obchodu majú len informatívny charakter (t. j. nie sú ponukou na uzavretie zmluvy) a v žiadnom prípade nenahrádzajú radu kvalifikovaného lekára. Predávajúci nie je povinný uzavrieť s kupujúcim kúpnu zmluvu ohľadom prezentovaného tovaru.

3. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru sú zverejnené v internetovom obchode. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode sú platné len na území, pre ktoré je vybraná časť internetového obchodu určená alebo na ktoré je doručenie obmedzené. V častiach internetového obchodu s koncovkou .cz je doručenie obmedzené na územie Českej republiky, s koncovkou .sk na územie Slovenska a s koncovkou .eu alebo .com na krajiny, ktorých výber je povolený v prvom kroku objednávky.

4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.


III.
Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy


1. Kupujúci výslovne súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci. Tieto náklady sa nelíšia od bežných sadzieb poskytovaných príslušnými telekomunikačnými spoločnosťami kupujúceho.

2. Kupujúci objednáva tovar prezentovaný v katalógu internetového obchodu týmito spôsobmi:
(a) prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak sa predtým zaregistroval v internetovom obchode,
b) vyplnením objednávkového formulára v internetovom obchode bez registrácie,
c) telefonicky na čísle +420-739-454-915,
d) e-mailom na adresu objednavky@mycomedica.cz.

3. Pri zadávaní objednávky v internetovom obchode si kupujúci vyberie tovar, počet kusov, spôsob dopravy a platby, ako aj uvedie svoje kontaktné a fakturačné údaje, prípadne inú dodaciu adresu. Osoba, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu v rámci svojej podnikateľskej činnosti (Podnikateľský zákazník), doplní dodatočne svoje IČO alebo DIČ. Pred odoslaním objednávky má kupujúci možnosť skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré uviedol v objednávke. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "OBJEDNAŤ ZA CENU". Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne a pravdivé. Podmienkou odoslania objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie Kupujúceho, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami.

4. Predávajúci bezodkladne po prijatí objednávky z internetového obchodu zašle Kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú Kupujúci uviedol pri zadávaní objednávky. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá až po prijatí objednávky predávajúcim. Rozumie sa, že ak predávajúci neodmietne návrh na uzavretie kúpnej zmluvy do 24 hodín (v dňoch pracovného pokoja, sviatkov a dní pracovného voľna sa táto lehota automaticky predlžuje o dobu trvania sviatkov) od prijatia objednávky, považuje sa kúpna zmluva za uzavretú a objednávka za prijatú uplynutím tejto lehoty. Objednávka sa považuje za prijatú a kúpna zmluva za uzavretú aj vtedy, ak predávajúci začne plniť kúpnu zmluvu skôr a tovar odošle. Zaslanie informácie o odoslaní tovaru predávajúcim sa považuje za potvrdenie prijatia objednávky predávajúcim a uzavretej zmluvy. Prijatím objednávky vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti podľa týchto obchodných podmienok, najmä povinnosť predávajúceho dodať tovar kupujúcemu a povinnosť kupujúceho zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu. Oznámenie o prípadnom odmietnutí objednávky zašle Predávajúci na e-mailovú adresu Kupujúceho.

 

5. V prípade telefonickej objednávky uskutočnenej Kupujúcim na telefónnom čísle Predávajúceho je Kúpna zmluva uzatvorená okamihom prijatia príslušného telefonátu Predávajúcim, pričom Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru. Najneskôr v čase dodania tovaru predávajúci potvrdí kupujúcemu uzavretie zmluvy v textovej forme (odovzdaním súhrnu prijatej objednávky a kópie obchodných podmienok). V prípade objednávky zadanej Kupujúcim zaslaním objednávky na e-mailovú adresu Predávajúceho je kúpna zmluva uzatvorená až jej doručením Predávajúcemu na e-mailovú adresu Kupujúceho, pričom Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru. Objednávka Kupujúceho uskutočnená prostredníctvom e-mailu musí obsahovať minimálne špecifikáciu tovaru z ponuky Predávajúceho, požadované množstvo, dátum a miesto dodania, identifikačné a adresné údaje Kupujúceho, ako aj meno a priezvisko osoby, ktorá objednávku v mene Kupujúceho odoslala. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť akúkoľvek objednávku.

6. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nie je možné splniť, Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho upravenú cenovú ponuku. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva sa v takom prípade uzatvára potvrdením, ktoré kupujúci zašle na e-mailovú adresu predávajúceho.

7. Všetky objednávky prijaté Predávajúcim sú záväzné, resp. zaväzujú Kupujúceho k úhrade kúpnej ceny. 8. Kupujúci môže zrušiť objednávku najneskôr v okamihu jej prijatia alebo odmietnutia zo strany Predávajúceho podľa odseku 4. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle alebo e-mailovej adrese predávajúceho uvedenej v týchto obchodných podmienkach. Zrušenie odoslanej objednávky je však možné len v prípade, ak objednávka ešte nebola spracovaná a tovar nebol odoslaný Kupujúcemu. Zrušenie odoslanej objednávky sa vykonáva zaslaním e-mailu na adresu objednavky@MycoMedica.cz alebo telefonicky na čísle +420-739-454-915. Kupujúci je povinný uviesť informácie o objednávke, jej číslo a svoje identifikačné údaje.

8. V prípade, že dôjde k zjavnej technickej chybe na strane Predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode alebo v procese objednávania, Predávajúci nie je povinný dodať Kupujúcemu tovar za túto zjavne chybnú cenu, a to ani v prípade, že Kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o prijatí objednávky v súlade s týmito Obchodnými podmienkami. Predávajúci bez zbytočného odkladu informuje Kupujúceho o chybe a zašle Kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu opravenú ponuku. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh Kúpnej zmluvy a Kúpna zmluva je v takomto prípade uzatvorená potvrdením zaslaným Kupujúcim na e-mailovú adresu Predávajúceho.


IV.
Účet zákazníka


1. Po registrácii Kupujúceho v internetovom obchode má Kupujúci prístup do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže Kupujúci zadávať objednávky tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar aj bez registrácie.

 

2. Pri registrácii zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je Kupujúci povinný uviesť všetky údaje správne a pravdivo. Kupujúci je povinný aktualizovať údaje uvedené v zákazníckom účte vždy, keď sa zmenia. Údaje uvedené Kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru považuje Predávajúci za správne a záväzné.

3. Prístup do zákazníckeho účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o údajoch potrebných na prístup do svojho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím osobám používať zákaznícky účet.

5. Zákaznícky účet sa zriaďuje na dobu neurčitú. Predávajúci môže zrušiť zákaznícky účet kupujúceho, ak kupujúci nevyužíva svoj zákaznícky účet dlhšie ako 6 mesiacov alebo ak kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok.

6. Kupujúci berie na vedomie, že zákaznícky účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia Predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.

V.
Platobné podmienky a dodávka tovaru


1. Kupujúci môže uhradiť cenu tovaru a všetky náklady spojené s dodaním tovaru podľa Kúpnej zmluvy v Internetovom obchode nasledovnými spôsobmi:


(a) na dobierku alebo kreditnou kartou pri dodaní tovaru,
b) bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho,
c) bezhotovostnou platbou kreditnou kartou,
d) bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho prostredníctvom platobnej brány,

f) v hotovosti alebo kreditnou kartou pri osobnom odbere na expedičnom pracovisku.

2. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná podľa pokynov, ktoré predávajúci zašle kupujúcemu e-mailom v potvrdení objednávky. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány sa Kupujúci riadi pokynmi príslušného poskytovateľa elektronických platieb. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet Predávajúceho. V závislosti od zvoleného spôsobu platby môže byť Kupujúci povinný zaplatiť pred prijatím objednávky Predávajúcim, pričom v takom prípade sa zaplatená suma považuje za zálohu.

3. Výber spôsobu doručenia sa uskutočňuje počas procesu objednávania. Tovar sa doručuje kupujúcemu:


(a) na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke,
b) prostredníctvom expedičného strediska na adresu expedičného strediska určenú kupujúcim,


4. Náklady na dodanie tovaru v závislosti od spôsobu odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dodania dohodnutý na základe osobitnej žiadosti kupujúceho, znáša kupujúci riziko a všetky dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dodania. Ak nie je dohodnuté inak, tovar doručuje prepravná spoločnosť DPD.

5. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri jeho dodaní. V prípade, že z dôvodov na strane Kupujúceho je potrebné tovar doručiť opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručením tovaru alebo náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 

6. Predávajúci zodpovedá za to, že balenie dodaných výrobkov spĺňa všetky zákonné požiadavky. Na obale musí byť uvedené úplné zloženie výrobku a návod na použitie. Text musí zodpovedať textu schválenému príslušným štátnym orgánom. Na obale musí byť vždy uvedený dátum minimálnej trvanlivosti tovaru.

7. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru od dopravcu skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade zistenia poškodenia obalu spôsobom, ktorý svedčí o neoprávnenom zásahu do zásielky, kupujúci nesmie zásielku od dopravcu prevziať. Kupujúci je povinný venovať zvýšenú pozornosť povrchu kartónu obalu alebo obálky, ochrannej páske a akýmkoľvek, aj drobným poškodeniam a prasklinám, najmä prierazom kartónu a deformáciám rohu obalu. Tieto znaky môžu poukazovať na neopatrné zaobchádzanie s balíkom počas prepravy, a tým aj na možné poškodenie tovaru vo vnútri balíka. V takomto prípade kupujúci spíše s dopravcom reklamačný protokol alebo záznam o stave, v akom bol balík alebo obálka doručená, ako aj o ďalších poškodeniach, aby sa vyriešila reklamácia a minimalizovali možné škody.

8. Kupujúci prevezme tovar od dopravcu v obálke alebo balíku. Tovar je odoslaný v priebehu pracovných dní (zvyčajne do 1-5 pracovných dní) odovzdaním prepravcovi. Dodacia lehota sa riadi internými predpismi dopravcu. Ak niektoré položky nie sú aktuálne na sklade, ale sú už na ceste, môže sa doba expedície predĺžiť o 1-7 pracovných dní nad rámec bežnej doby expedície. V prípade, že niektoré položky nie sú momentálne na sklade ani na ceste, predávajúci bude kupujúceho kontaktovať e-mailom. Tovar bude kupujúcemu doručený do 30 dní. Zodpovednosť za náhodné znehodnotenie, poškodenie alebo stratu tovaru prechádza na kupujúceho v čase prevzatia tovaru alebo v čase, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

9. Predávajúci vystaví Kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Daňový doklad zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho alebo ho priloží k dodanému tovaru. Tento daňový doklad je zároveň dodacím a záručným listom na objednaný tovar. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar vrátane nákladov na dodanie tovaru, nie však skôr ako po prevzatí tovaru.

VI.
Odstúpenie od zmluvy


1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní odo dňa:
(a) prevzatia tovaru,

(b) prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí,
(c) prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelne sa opakujúca dodávka tovaru.

(2) Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol vyrobený podľa požiadaviek spotrebiteľa alebo prispôsobený jeho osobným potrebám, ktorý podlieha rýchlej skaze, alebo tovaru s krátkou dobou trvanlivosti, ako aj tovaru, ktorý bol vzhľadom na svoju povahu po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, alebo tovaru, ktorý bol dodaný v uzavretom obale, ktorý nie je zo zdravotných alebo hygienických dôvodov vhodný na vrátenie po jeho porušení spotrebiteľom. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci zaslať vyhlásenie o odstúpení od zmluvy v lehote na odstúpenie od zmluvy. Ak sa s objednávkou dodáva vzorka alebo darček, musí sa vrátiť predávajúcemu spolu s výrobkami.

3. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť akýmkoľvek jednoznačným vyhlásením adresovaným predávajúcemu. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy poskytnutý predávajúcim. Predávajúcim uprednostňovaným spôsobom odstúpenia od zmluvy je zaslanie vyhlásenia na e-mailovú adresu predávajúceho uvedenú v článku I.1.

4. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť tovar predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci je povinný vrátiť tovar prednostne štandardným poštovým balíkom. Náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu znáša kupujúci.

Adresou pre vrátenie tovaru predávajúcemu je adresa prepravného partnera:

 

MyTao s.r.o., Tomkova 53, Police nad Metují 54954


5. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, vráti predávajúci kupujúcemu bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od vrátenia tovaru, všetky peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho vrátane nákladov na doručenie rovnakým spôsobom, akým bola platba prijatá od kupujúceho. Predávajúci vráti Kupujúcemu finančné prostriedky prijaté iným spôsobom len vtedy, ak s tým Kupujúci súhlasí a ak Predávajúcemu nevzniknú žiadne dodatočné náklady. Náklady na dodanie tovaru sa vrátia len vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúknutému spôsobu dodania.

6. Kupujúci je povinný vrátiť tovar Predávajúcemu nepoškodený a nepoužitý, v pôvodnom neotvorenom obale tovaru. 7. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať nárok na náhradu škody na tovare proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kupujúci je povinný vrátiť tovar spolu s faktúrou - daňovým dokladom (originál alebo kópia). Tovar vrátený na dobierku predávajúceho nebude predávajúcim akceptovaný, a preto sa nepovažuje za riadne vrátenie tovaru.

7. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru ukončil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci je povinný bezodkladne informovať Kupujúceho prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v objednávke a vrátiť všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie tovaru prijaté od Kupujúceho do 14 dní od oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy rovnakým spôsobom alebo spôsobom určeným Kupujúcim.

VII.
Práva vyplývajúce z chybného plnenia


1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady, najmä že zodpovedá dohodnutému popisu, druhu a množstvu, ako aj kvalite a iným dohodnutým vlastnostiam. 2. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo v návode priloženom k tovaru uvedená doba, počas ktorej sa tovar môže používať, platia ustanovenia o záruke za akosť. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu vhodný na obvyklý účel alebo si zachová obvyklé vlastnosti.

2. Kupujúci má možnosť výberu spôsobu riešenia reklamácie. V prípade vady tovaru môže kupujúci uplatniť reklamáciu u predávajúceho a v závislosti od povahy vady a práv priznaných zákonom požadovať:
(a) výmenu za nový tovar,
b) opravu (doplnenie chýbajúceho tovaru),
c) primeranú zľavu z kúpnej ceny,
d) odstúpenie od zmluvy.

3. Ak je kupujúci spotrebiteľom, môže požadovať odstránenie vád tovaru výmenou alebo opravou tovaru. Kupujúci môže požadovať primeranú zľavu alebo odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak predávajúci odmietol vadu odstrániť alebo ju neodstránil v súlade so zákonom, ak sa vada vyskytla opakovane alebo je podstatným porušením zmluvy, alebo ak je z vyhlásenia predávajúceho alebo z okolností zrejmé, že vada nebude odstránená v súlade so zákonom. Ak je kupujúcim spotrebiteľ a vada sa prejaví v priebehu 1 roka od prevzatia tovaru, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Kupujúci môže reklamovať vadu, ktorá sa prejaví v lehote do dvoch rokov od prevzatia tovaru. Súd prizná právo na reklamáciu vady aj vtedy, ak sa vada neobjavila bez zbytočného odkladu po tom, čo ju kupujúci spotrebiteľ mohol zistiť pri vynaložení dostatočnej starostlivosti.

 

Ak má tovar vady, ktoré predstavujú podstatné porušenie kúpnej zmluvy, má kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, právo požadovať odstránenie vady opravou alebo výmenou (alebo dodanie chýbajúceho tovaru), požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak neoznámi predávajúcemu svoju voľbu práva včas, má len práva vyplývajúce z nepodstatného porušenia kúpnej zmluvy. Ak včas neoznámi predávajúcemu vadu tovaru, stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Ak má tovar len vady, ktoré predstavujú nepodstatné porušenie kúpnej zmluvy, má kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, právo požadovať odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

5. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil. Kupujúci nemôže reklamovať tovar so zľavou z dôvodu, pre ktorý bola zľava na tovar poskytnutá.

6. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu (práva z vadného plnenia) u predávajúceho telefonicky, e-mailom alebo korešpondenčne prostredníctvom kontaktov uvedených v článku I. bod 1. V prípade, že je na vybavenie reklamácie potrebné samotné prevzatie tovaru predávajúcim, dohodne sa predávajúci s kupujúcim na spôsobe jeho prevzatia, prípadne môže kupujúci zaslať tovar na adresu podľa článku VI. bod 4. Predávajúci neprijíma reklamácie vo svojich prevádzkach, nakoľko tieto neslúžia na predaj tovaru. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy Kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie, aký spôsob vybavenia reklamácie Kupujúci požaduje a kontaktné údaje Kupujúceho, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

7. Reklamácia musí byť vybavená do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú na inej lehote. Po uplynutí tejto lehoty môže kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) dôjde predávajúcemu. Predávajúci informuje kupujúceho o výsledku reklamácie e-mailom.

8. Kupujúcemu nevzniká právo z vadného plnenia, ak kupujúci vadu sám spôsobil. 9. V prípade oprávnenej reklamácie má Kupujúci nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov spojených s reklamáciou. Toto právo môže Kupujúci uplatniť u Predávajúceho do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby alebo záruky za akosť. Kupujúci nemá právo zo záruky, ak je vada spôsobená vonkajšou udalosťou po prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho.

8. Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia § 1914 až 1925, 2099 až 2117 a (ak je kupujúcim spotrebiteľ) § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.


VIII.
Doručovanie


(1) Zmluvné strany si môžu doručovať všetku písomnú korešpondenciu elektronickou poštou.

2. Kupujúci doručuje korešpondenciu predávajúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. 3. Predávajúci doručuje korešpondenciu Kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v zákazníckom účte alebo objednávke Kupujúceho.


IX.
Osobné údaje


1. Všetky informácie poskytnuté Kupujúcim pri styku s Predávajúcim sa považujú za dôverné. Predávajúci použije údaje Kupujúceho najmä na účely plnenia kúpnej zmluvy, prípadne na účely vedenia zákazníckeho účtu. Obchodné oznámenia môžu byť zasielané na e-mailovú adresu, keďže tento postup umožňuje zákon, pokiaľ to výslovne neodmietne. Tieto oznámenia sa môžu týkať len podobného alebo súvisiaceho tovaru a je možné ich kedykoľvek jednoduchým spôsobom odmietnuť (zaslaním listu, e-mailu alebo kliknutím na odkaz v obchodnom oznámení).

2. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 110/2019 Z. z. o spracúvaní osobných údajov, ktoré sú zverejnené na webovom sídle predávajúceho podľa článku I. ods. 1 tejto zmluvy.

X.
Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov a sťažností


1. Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Na online riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim je možné využiť platformu umiestnenú na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

2. Kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) je Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

 

3. Kupujúci môže svoje sťažnosti adresovať priamo predávajúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v článku I.1 týchto obchodných podmienok. Informáciu o vybavení reklamácie zašle Predávajúci vždy na e-mailovú adresu Kupujúceho.

 

4. Kupujúci sa s prípadnými sťažnosťami môže obrátiť aj priamo na orgány štátneho dozoru v príslušnej oblasti. 5. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu obchodu vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia vykonáva dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v rozsahu vymedzenom zákonom.

XI.
Osobitné ustanovenia pre firemných zákazníkov


1. Tieto obchodné podmienky upravujú aj vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len "firemný zákazník").

2. Podnikateľský zákazník sa môže s predávajúcim dohodnúť na úhrade kúpnej ceny na základe faktúry vystavenej predávajúcim a zaslanej na uvedenú e-mailovú alebo poštovú adresu. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej odoslania Podnikateľskému zákazníkovi. Kúpna cena alebo jej časť sa považuje za riadne zaplatenú okamihom pripísania príslušnej sumy na účet Predávajúceho.

 

3. V prípade omeškania Podnikateľského zákazníka s úhradou kúpnej ceny alebo jej časti sa Podnikateľský zákazník zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. V prípade, že Podnikateľský zákazník bude v omeškaní so zaplatením ktorejkoľvek časti kúpnej ceny dlhšie ako 30 dní, Podnikateľský zákazník sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20 % z nezaplatenej časti celkovej kúpnej ceny. Zmluvný úrok a zmluvná pokuta sú splatné siedmy deň odo dňa doručenia písomnej výzvy predávajúceho na zaplatenie. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať zmluvný úrok a zmluvnú pokutu so zaplatenou časťou kúpnej ceny za tovar a Podnikateľský zákazník s takýmto započítaním súhlasí. Zmluvnou pokutou nie je dotknuté právo Predávajúceho požadovať od Podnikateľského odberateľa náhradu škody podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, ani povinnosť Podnikateľského odberateľa splniť povinnosť zabezpečenú zmluvnou pokutou.

 

Podnikateľský zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach Predávajúceho, o ktorých sa dozvie v súvislosti s uzatváraním kúpnych zmlúv alebo vedením zákazníckeho účtu a ktoré nie sú verejne prístupné, najmä o veľkoobchodných cenách, zmluvných vzťahoch a dodávateľoch Predávajúceho, ako aj o personálnych a iných vnútorných podmienkach Predávajúceho. Táto povinnosť trvá aj po ukončení kúpnych zmlúv a zrušení zákazníckeho účtu.

XII.
Osobitné ustanovenia pre veľkoobchodných zákazníkov


1. Predávajúci môže registrovanému podnikateľskému zákazníkovi (so zákazníckym účtom v internetovom obchode), ktorý si preukázateľne objedná tovar za účelom ďalšieho predaja v rámci svojej podnikateľskej činnosti, udeliť podľa svojich interných kritérií štatút veľkoobchodného zákazníka (ďalej len "veľkoobchodný zákazník").

 

2. Štatút Veľkoobchodného zákazníka udeľuje Predávajúci Kupujúcemu aktiváciou veľkoobchodných cien tovaru v zákazníckom účte na internetovom obchode. Počas trvania tohto statusu je Veľkoobchodný zákazník oprávnený zadávať Predávajúcemu objednávky tovaru za zvýhodnené veľkoobchodné ceny. Na status Veľkoobchodného zákazníka nie je právny nárok a Predávajúci ho môže Obchodnému zákazníkovi kedykoľvek odobrať bez udania dôvodu, najmä v prípade porušenia týchto Obchodných podmienok, nedodržania podmienky objednávania tovaru za účelom ďalšieho predaja alebo nedodržania iných interných kritérií (napr. nedodržanie minimálnej hodnoty objednávok za uplynulé obdobie).

3. Veľkoodberateľ je povinný predávajúceho a jeho tovar na svojej internetovej stránke vhodne prezentovať. 4. Predávajúci na požiadanie sprístupní Veľkoobchodnému zákazníkovi balík fotografií výrobkov a iných propagačných materiálov (ďalej len "Media Kit"). Sprístupnením Media Kitu udeľuje Predávajúci Veľkoobchodnému zákazníkovi nevýhradnú licenciu na použitie materiálov v ňom obsiahnutých v súvislosti s vlastným maloobchodným predajom na dobu trvania statusu Veľkoobchodného zákazníka, a to bez práva postúpiť licenciu alebo udeliť sublicenciu tretej osobe. Veľkoobchodný zákazník je povinný postupovať v súlade s používateľskou príručkou k súprave médií, ak je k dispozícii.

XIII.
Záverečné ustanovenia


Všetky zmluvy medzi Predávajúcim a Veľkoobchodným kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Českej republiky. Ak vzťah založený Kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, zmluvné strany sa dohodli, že tento vzťah sa riadi právom Českej republiky. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Všetky spory medzi zmluvnými stranami, ktoré vzniknú z právneho vzťahu založeného touto zmluvou alebo v súvislosti s ním, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomným rokovaním, pričom vynaložia maximálne úsilie na dosiahnutie zmierlivého riešenia, alebo prostredníctvom sprostredkovateľa podľa ich spoločného výberu. V prípade, že sa zmluvným stranám nepodarí dosiahnuť priateľské riešenie sporu vyplývajúceho z právneho vzťahu založeného touto zmluvou prostredníctvom vzájomných rokovaní, spor rozhodne súd.

3. Uzavretá kúpna zmluva je archivovaná v elektronickej podobe u predávajúceho a nie je prístupná. 4. Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnym kódexom správania. Kupujúci na seba preberá nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

4. Kopírovanie, upravovanie alebo používanie textov, fotografií, filmov, ochranných známok, log a iných obsahov a prvkov Predávajúceho vrátane jeho webových stránok alebo ich častí je bez súhlasu Predávajúceho zakázané. 5. Predávajúci je oprávnený uplatniť svoje práva k predmetom duševného vlastníctva podľa osobitných právnych predpisov, najmä podľa zákona č. 221/2006 Z. z. o vymáhaní práv z priemyselného vlastníctva a o ochrane obchodného tajomstva v znení neskorších predpisov a podľa § 2976 a nasl. o nekalej súťaži podľa Občianskeho zákonníka.

 

5. Predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo jeho používania v rozpore s jeho určením. 6. Kupujúci sa zaväzuje, že pri používaní internetového obchodu nebude používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nebude vykonávať činnosť, ktorá by jemu alebo tretím osobám umožnila neoprávnene zasahovať do softvéru alebo iných súčastí tvoriacich internetový obchod alebo ich neoprávnene používať a používať internetový obchod alebo jeho časti alebo softvér spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho účelom alebo zámerom.

 

6. Predávajúci je oprávnený postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z týchto obchodných podmienok alebo zo zmlúv z nich vyplývajúcich na tretiu osobu, ak tým nedôjde k zhoršeniu postavenia kupujúceho. Kupujúci s takýmto postúpením výslovne súhlasí. Kupujúci je oprávnený postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z týchto Obchodných podmienok alebo zmlúv z nich vyplývajúcich na tretiu osobu len so súhlasom Predávajúceho.

Predávajúci môže meniť alebo dopĺňať znenie týchto Obchodných podmienok. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas platnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok. Okrem toho môže Predávajúci jednostranne meniť tieto Obchodné podmienky v primeranom rozsahu, pokiaľ ide o jeho dlhodobé záväzky z nich vyplývajúce (napr. vedenie zákazníckeho účtu). O každej takejto zmene Obchodných podmienok Predávajúci informuje Kupujúceho najneskôr 14 dní pred dňom účinnosti novej verzie Obchodných podmienok, a to zverejnením novej verzie na webovom rozhraní internetového obchodu alebo správou zaslanou na e-mailovú adresu Kupujúceho. Kupujúci je oprávnený odmietnuť tieto zmeny Obchodných podmienok zrušením svojho zákazníckeho účtu. Ak tak neurobí alebo o to nepožiada pred nadobudnutím účinnosti zmien, má sa za to, že so zmenami Obchodných podmienok súhlasí.

 

8. Vzorový formulár tu pre odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa je priložený k týmto Obchodným podmienkam.

 

9. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 18. marca 2023.

 

TCM POINT s.r.o.

Kde môžete kúpiť naše výrobky

Rozsiahla sieť distribútorov po celej ČR 
Jednoducho si vyhľadajte najbližšieho terapeuta, predajcu alebo lekáreň s našimi produktmi. 

ZOBRAZIŤ NAJBLIŽŠÍCH DISTRIBÚTOROV