Mycomedica hory

Ochrana osobných údajov

Vážení zákazníci,
V súlade s článkami 13 a 14 všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane osobných údajov (GDPR) by sme vás chceli informovať, že spracúvame vaše osobné údaje, a preto vám poskytujeme nasledujúce základné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov a prístupe k nim:

1. Správca osobných údajov

1. Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je spoločnosť TCM POINT s.r.o., IČO: 28785517, zapísaná na Mestskom súde v Prahe pod spisovou značkou: 369476, sídlo: Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1, e-mail: info@MycoMedica.cz (ďalej len "správca").

2. Účel spracovania osobných údajov a právny základ spracovania

1. Účelom spracúvania Vašich osobných údajov a právnym základom ich spracúvania je predovšetkým uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy (ďalej len "zmluva") uzatvorenej medzi Vami a správcom, a to najmä, nie však výlučne, prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na adresách www.mycomedica.cz, www.mycomedica.eu, www.mycomedica.sk, www.yaomedica.cz, www.yaomedica.eu, www.yaomedica.sk, www.caremedica.cz, www.caremedica.eu a www.caremedica.sk (ďalej len "internetový obchod").
2. Na účely plnenia Zmluvy spracúva Prevádzkovateľ vaše identifikačné údaje (meno a priezvisko); kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo, adresa bydliska alebo adresa na doručenie); fakturačné údaje (číslo účtu a bankové spojenie); údaje o objednanom tovare (druh a množstvo); údaje súvisiace s platbou za tento tovar (spôsob platby); a údaje súvisiace s doručením tovaru (spôsob dopravy alebo osobný odber).
3. Vyššie uvedené údaje môžu byť spracúvané aj na účely plnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa (napr. vyplývajúcich z chybného plnenia) a na základe oprávnených záujmov Prevádzkovateľa pri účinnej ochrane jeho práv, a to aj po ukončení Zmluvy.
4. Osobné údaje, ktoré o vás Správca spracúva, spravidla pochádzajú zo zdrojov, ktoré ste nám osobne poskytli, najmä v súvislosti s uzatvorením Zmluvy. Nemáte povinnosť poskytnúť svoje osobné údaje Správcovi, ale poskytnutie týchto osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzavretie Zmluvy a jej plnenie. Bez poskytnutia a spracovania vašich osobných údajov nie je možné uzavrieť Zmluvu so Správcom. Okrem údajov, ktoré ste poskytli, môžu vaše osobné údaje pochádzať aj z verejných zdrojov, zoznamov a evidencií, ako je obchodný register, živnostenský register alebo register úpadcov. Na účely vybavenia vašich žiadostí, otázok, námietok alebo sťažností spracúva Prevádzkovateľ vaše identifikačné a kontaktné údaje, ako aj obsah vzájomnej komunikácie, a to na základe plnenia Zmluvy alebo oprávnených záujmov v oblasti vzťahov s verejnosťou.
5. Správca spracúva vašu e-mailovú adresu, ako aj vaše identifikačné a doručovacie údaje na účely priameho marketingu na základe svojich oprávnených záujmov alebo vášho súhlasu. Udelením súhlasu súhlasíte so zasielaním obchodných oznámení správcom, prípadne budúcim prevádzkovateľom internetového obchodu. Môžete namietať proti spracovaniu na účely priameho marketingu. Prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje automaticky v informačných systémoch a manuálne prostredníctvom svojich zamestnancov. Prevádzkovateľ nepoužíva tieto údaje na rozhodovanie na základe automatizovaného spracovania; iba vyhodnocuje správanie kupujúcich na základe údajov získaných z prevádzky internetového obchodu a môže tieto výstupy použiť na účely priameho marketingu na základe svojho oprávneného záujmu poskytovať relevantné informácie. Proti takémuto profilovaniu môžete namietať.
6. Prevádzkovateľ môže spracúvať aj údaje, ktoré ste mu dobrovoľne poskytli, alebo údaje získané vlastnou činnosťou, najmä vaše identifikačné údaje (meno a priezvisko, podobizeň), kontaktné údaje (e-mail, IP adresa, mesto bydliska) a údaje súvisiace s recenziou (napr. zakúpený tovar, dátum vloženia, obsah recenzie) za účelom získania recenzií zákazníkov, ich zverejnenia a prípadnej následnej kontroly. Právnym základom spracovania sú oprávnené záujmy správcu na podporu predaja, identifikáciu autora recenzie a transparentnosť alebo váš súhlas vyjadrený dobrovoľným poskytnutím nepovinných údajov, ktoré sú zverejnené (napr. podobizeň).
7. Spracovanie vašich údajov alebo prenos vašich údajov sa môže uskutočniť na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa v súvislosti s podnikovými transakciami (napr. reštrukturalizácia podniku, predaj alebo iný prevod internetového obchodu, zlúčenie atď.);
8. Vaše údaje môže správca spracúvať aj na iné účely, a to aj na základe vášho súhlasu.

3. Príjemcovia osobných údajov

1. Prevádzkovateľ môže v odôvodnených prípadoch a len v nevyhnutnom rozsahu preniesť vaše osobné údaje nasledujúcim kategóriám príjemcov:

- svojim povereným zamestnancom, zmluvným partnerom, ktorých správca potrebuje na svoju bežnú činnosť a na realizáciu zmluvného vzťahu s vami, napríklad spracovateľom - dodávateľom informačných technológií (aj v tretích krajinách, na základe štandardných zmluvných doložiek), obchodným zástupcom, účtovníkom, daňovým a právnym poradcom atď;
- iným subjektom v prípadoch, keď poskytnutie takýchto údajov Prevádzkovateľovi vyžaduje zákon alebo keď je to nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov Prevádzkovateľa (napríklad súdom, Polícii Českej republiky atď.);
- osobám zapojeným do podnikových transakcií týkajúcich sa správcu, najmä akémukoľvek budúcemu prevádzkovateľovi internetového obchodu;
- verejnosť v prípade zverejnenia recenzií zákazníkov.

2. Prevádzkovateľ nebude prenášať vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) ani žiadnej medzinárodnej organizácii, s výnimkou prípadov uvedených v týchto zásadách.

4. Trvanie uchovávania osobných údajov

1. Vaše osobné údaje budú u Prevádzkovateľa uchovávané spravidla po dobu trvania Zmluvy a po dobu plynutia premlčacej doby prípadného nároku vyplývajúceho z tejto Zmluvy podľa zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Po uplynutí tejto lehoty Prevádzkovateľ vaše osobné údaje vymaže, pokiaľ nie je oprávnený alebo povinný tieto údaje spracúvať na základe iného právneho dôvodu, napr. po dobu trvania súdneho sporu až do konečného vysporiadania všetkých vzájomných nárokov podľa Občianskeho zákonníka alebo Zákona o ochrane spotrebiteľa, alebo na účely plnenia povinností uložených inými právnymi predpismi, najmä Zákonom o dani z pridanej hodnoty, Zákonom o dani z príjmov a/alebo Zákonom o účtovníctve.
2. Ak Prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, potom sa takéto osobné údaje u Prevádzkovateľa uchovávajú najdlhšie po dobu, na ktorú ste súhlas udelili, alebo do jeho odvolania (ak bol udelený na dobu neurčitú).
3. Pri spracúvaní na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa budú vaše osobné údaje uchovávané po dobu nevyhnutnú na splnenie príslušného účelu (spravidla nie dlhšie ako päť rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom) alebo do vznesenia oprávnenej námietky. Dokumenty obsahujúce vaše osobné údaje bude Prevádzkovateľ archivovať po dobu, ktorú vyžadujú osobitné právne predpisy, najmä zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o účtovníctve a/alebo zákon o archívnictve.

5. Právo na prístup k osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie

1. Pokiaľ ide o vaše osobné údaje, máte voči prevádzkovateľovi právo na prístup k osobným údajom, ktoré o vás spracúva, a na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov. Právo na získanie kópie však nesmie mať negatívny vplyv na práva a slobody iných osôb. Okrem toho môžete požiadať prevádzkovateľa o opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, ktoré o vás spracúva, alebo môžete požiadať o vymazanie svojich osobných údajov za podmienok uvedených nižšie.
2. Svoje právo na výmaz môžete uplatniť voči prevádzkovateľovi len vtedy, ak vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané; odvolali ste súhlas, na základe ktorého boli vaše osobné údaje spracúvané, a neexistuje žiadny ďalší právny základ na ich spracúvanie; namietali ste proti tomu, aby sa na vás vzťahovalo rozhodnutie založené na automatizovanom spracúvaní vašich osobných údajov, a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na takéto spracúvanie; ste namietali proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu; vaše osobné údaje boli spracované nezákonne; vaše osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila právna povinnosť podľa práva Európskej únie alebo Českej republiky; vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
3. Máte tiež právo obmedziť spracovanie svojich osobných údajov vo vzťahu k prevádzkovateľovi. Môžete preto požiadať, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie vašich osobných údajov, ak ste popreli správnosť vašich osobných údajov na dobu potrebnú na overenie správnosti vašich osobných údajov; spracúvanie vašich osobných údajov je nezákonné, ale odmietate vymazať údaje a namiesto toho žiadate obmedziť ich používanie; Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely spracúvania, ale vy ich potrebujete na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; vzniesli ste námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov, kým sa neoverí, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.
4. V prípadoch spracúvania vašich osobných údajov na základe Zmluvy alebo súhlasu a zároveň automatizovanými prostriedkami máte právo na prenosnosť vašich osobných údajov, t. j. právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, a právo preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že toto právo nebude mať nepriaznivý vplyv na práva a slobody iných osôb.
5. Ak je spracovanie vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. To však nemá vplyv na zákonnosť predchádzajúceho spracovania osobných údajov na základe vášho súhlasu.
6. Máte tiež právo namietať proti tomu, aby prevádzkovateľ spracúval vaše osobné údaje na základe svojho oprávneného záujmu (vrátane profilovania) alebo na účely priameho marketingu. Svoj súhlas so zasielaním elektronických obchodných oznámení môžete odvolať aj kliknutím na odkaz na odhlásenie v doručenom obchodnom e-mailovom oznámení.
7. Máte tiež právo na to, aby vás prevádzkovateľ informoval v prípade porušenia bezpečnosti vašich osobných údajov, ak je pravdepodobné, že to bude mať za následok vysoké riziko pre práva a slobody fyzických osôb. V súvislosti s automatizovaným spracovaním osobných údajov máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré má pre vás právne účinky alebo vás podobne významne ovplyvňuje.
8. S cieľom uplatniť svoje práva alebo v prípade akýchkoľvek otázok, námietok alebo sťažností môžete kedykoľvek kontaktovať správcu e-mailom alebo poštou na adresách uvedených v bode 1 týchto informácií. Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v Českej republike Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webová stránka: https://www.uoou.cz.

6. Zásady spracovania osobných údajov

1. Správca spracúva vaše osobné údaje spravodlivým, zákonným a transparentným spôsobom, pričom ich zhromažďuje len na konkrétne, výslovne uvedené a legitímne účely uvedené v týchto informáciách. Vaše osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na to, čo je nevyhnutné vo vzťahu k účelu, na ktorý sa spracúvajú, musia byť presné a v prípade potreby aktualizované, musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb, nie dlhšie, ako je nevyhnutné na účely, na ktoré sa spracúvajú, musia byť spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pomocou vhodných technických alebo organizačných opatrení pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.
Táto politika je účinná od 29.12.2022
TCM POINT s.r.o., kontrolór

Kde môžete kúpiť naše výrobky

Rozsiahla sieť distribútorov po celej ČR 
Jednoducho si vyhľadajte najbližšieho terapeuta, predajcu alebo lekáreň s našimi produktmi. 

ZOBRAZIŤ NAJBLIŽŠÍCH DISTRIBÚTOROV